Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Klisura


Slikano u Debelom Lugu kod Majdanpeka

Čarobna šuma


Slikano u Debelom Lugu kod Majdanpeka

Čarobna šuma


Slikano u Debelom Lugu kod Majdanpeka

Planina u Istočnoj SrbijiTilva Njagra


Tilva Njagra
Tilva Njagra nalazi se na prostoru između Brestovačke banje, Borskog jezera i Zlota. Predstavlja najizrazitiju paleovulkansku kupu u Crnorečkom andezitskom masivu. Dostiže visinu od 770 m i sa bočnom kupom Tilva Mika (626 m) čini jedinstvenu celinu. Prečnik osnove kupe je 2 km.

Vizak


Vizak
Troglavi vrh u neposrednoj blizini planine Stol u pravcu severa. Nalazi se petnaestak kilometara severno od Bora. Izgrađen je od jurskih krečnjaka.

Veliki Krš


Veliki Krš
Veliki Krš je planina visine 1148 m, koja se nalazi na desetak kilometara severozapadno od Bora, istočno od planine Stol, istočno od železničke pruge Bor-Majdanpek. Veliki Krš je dugačak 9 km i širok 3 km, to je uzak i nazubljen krečnjački planinski venac blage strane okrenute jugozapadu i veoma strmih stena okrenutih severoistoku. Najviši delovi su izgrađeni od jurskih krečnjaka, zapadne padine čine kredni krečnjački sedimenti. Na više lokaliteta ima šumskih kompleksa.

Veliki Greben


Veliki Greben
Veliki greben je planina u istočnoj Srbiji, pripada grupi Karpatsko-balkanskih planina. Nalazi se u blizini Donjeg Milanovca. Od Miroča na severu ga deli dolina reke Vratne. Na jugu se nalazi Mali Miroč kojeg nekoliko metara deli od statusa planine. Još južnije je Deli Jovan. Najviši je Crni vrh sa 656 metara
nadmorske visine. Veliki Greben se pruža istočne od sliva Porečke reke, pa sve do njenog ušća u Dunav i nalazi se u nacionalnom parku Đerdap.

Stol


Stol
Desetak kilometara severno od Bora na prostoru od oko 3 km u prečniku nalazi se planina Sto ili Stol. Jedan od najlepših vidikovaca u ovom delu Srbije je izgrađen od jurskih krečnjaka. Stol predstavlja izazov za planinarsko osvajanje. Šume, livade i pašnjaci daju Stolu i njegovoj neposrednoj okolini poseban izgled. Vrh planine Stol nalazi se na nadmorskoj visini od 1156 m. Planina obiluje atraktivnim alpinističkim terenima i lepim prostranim livadama bogatim lekovitim travama.
Planina je pogodna za planinarenje, alpinističko i sportsko penjanje, a zimi za razne smučarske discipline. Pored planinarskog doma nalazi se jezerce.

Šomrda


Šomrda
Smatra se delom Severnog Kučaja. Šomrda se nalazi u istočnoj Srbiji, pripada grupi Karpatsko- balkanskih planina. Prostire se u blizini Donjeg Milanovca. Najviši vrh, koji nosi isti naziv kao i planina, Šomrda, visoka je 803 m. Šomrda se nalazi u nacionalnom parku Đerdap i blizini jednog od najvećih i najznačajnijih mezolitskih i neolitskih arheoloških nalazišta, Lepenski Vir.

Severni Kučaj


Severni Kučaj
Prostire se između Golubačke klisure (Đerdap) i Peka, delom je u granicama nacionalnog parka Đerdap. Planinski predeo se prostire severno od Kučeva i Majdanpeka. Severni Kučaj čine oštri, izuvijani grebeni, gde putevi najčešće idu po samom vrhu grebena, nudeći vidikovce po retkim proplancima koje srećemo na ovom prostoru izuzetno guste i bujne šume. Severni Kučaj uglavnom čine stene kristalastih škriljaca, granita i gabra, samo manji deo čini krečnjak. Na Severni Kučaj se nadovezuje masiv Liškovca, koji je sa Severnim Kučajem spojen preko Tatarskog Visa i Babinog Mašila.

Resava


Resava
Resava je predeo oko istoimene reke u Istočnoj Srbiji.

Miroč


Miroč
Spada u Karpatske planine i nalazi se u sklopu nacionalnog parka Đerdap. To je planina Istočne Srbije i nalazi se između Donjeg Milanovca i Tekija. Planina je krečnjačkog sastava (jurski i kredni krečnjaci) te na njoj dominiraju kraški oblici reljefa. Dobro je pošumljena. Od planine Veliki Greben odvojen je dolinom reke Vratne. Na krajnjem istoku se nalazi brdo Buda kod Kladova. U narodnom predanju je poznat po hajducima, Kraljevići Marku i Vili Ravijojli.

Mali stol


Mali stol
Sastavljen od jurskih krečnjaka i visok je 897 m. Nalazi se oko petnaest kilometara severno od Bora, severozapadno od Stola.

Mali krš


Mali krš
Nalazi se južno od Majdanpeka. Sa najvišom tačkom Garvan (929 m), nastavlja se na Veliki krš u pravcu severa. Mali i Veliki krš razdvaja prevoj Vrata ili Vraca. Predstavlja razvođe između izvorišnih krakova Porečke reke i Peka. Izgrađen je od jurskih i krednih krečnjaka i veoma dobro pošumljen.

Liškovac


Liškovac
Liškovac je karpatska planina istočne Srbije. Prostire se južno od Donjeg Milanovca i Đerdapske klisure, na istoku je Porečka reka i preko nje planina Veliki Greben, na jugu je Šaška reka i preko nje planina Mali krš, na zapadu je Majdanpek, Severni Kučaj i Šomrda. Geološku građu grebenskog dela čine pretežno prekambrijumski gnajsevi.

Kučaj


Kučaj
Predstavlja prostranu rečno-krašku površ sa uvalama. Najveći deo prostora Kučajskih planina izgrađen je od jurskih i krednih krečnjaka. Na jug se prostire do asfaltnog puta Paraćin - Krivi Vir, a dalje na istok ide rekom Crni Timok. Zapadnu granicu čine rudarska naselja Senje i Resavica. Od Beljanice na severu je odvajaju izvori Resave i pritoka. Istočna granica ide od Bora preko Zlota sve do Bogovine i reke Crni Timok.
Zajedno sa Javorištem, Malinikom, Brezovičkom površi, Mikuljskom površi i Dubašnicom, predstavlja celinu. Najviši vrh ove planine je Trest (1284 m). Potoci koji izviru na ovoj planini, kada stignu na krečnjačku podlogu, počinju da poniru i to je razlog zbog koga se u obodnim delovima Kučaja javljaju i brojne pećine.

Homoljske planine


Homoljske planine
Homoljske planine se nalaze u istočnoj Srbiji i pripadaju Karpatsko-balkanskoj grupi planina. Izgrađene su pretežno od škriljaca i krečnjaka. Imaju pravac pružanja zapad-istok i smeštene su između Zviške kotline na severu i Žagubičke (Homoljske) kotline na jugu, kao i između Mlavske kotline na zapadu i izvorišnih delova Gornjeg Peka na istoku. Na zapadu se, preko Gornjačke klisure, vezuje za planinu Beljanicu. Najviši vrhovi su Kupinova glava (940 m) i Zdravca (898 m). Na severu su Kučevo i Majdanpek, a na jugu Krepoljin i Žagubica. Prosečna visina je oko 900 metara, a najviša tačka iznosi 962 metra. Najviši predeli izgrađeni su od mezozojskih krečnjaka, ali u raznovrsnom geološkom sastavu između ostalog zastupljeni su i permski peščari, graniti i gnajsevi. Planine su bogate gustom šumom i mnogim rečnim izvorima, koji se spuštaju sa padina. Dok se planina prostire uporedničkim pravcem rečna mreža je orijentisana ka severu ili jugu pa brojne doline rebrasto presecaju teren. Pod Homoljem se podrazumeva i područje Žagubičke kotline, ali i Predeo Zviške kotline na severu.

Goli krš


Goli krš
Goli krš je krečnjački greben koji se proteže pravcem severozapad-jugoistok. Nalazi se severoistočno od Bora, južno od planine Stol.

Đerdap


Đerdap
Đerdapska klisura (rum. Porţile de Fier; mađ. Vaskapu; slov. Železné vráta; tur. Demirkapı; nem. Eisernes Tor; bug. Železni vrata) je najduža i najveća klisura u Evropi. Nastala je usecanjem otoke Panonskog jezera u Karpatske planine. Ona formira deo granice između Rumunije i Srbije, pri čemu se severno nalazi Rumunija, a južno Srbija. Rumunski, mađarski, slovački, turski, nemački i bugarski naziv ima značenje železna vrata, dok je klisura u Srbiji poznata kao Đerdap. Na rumunskoj strani se nalazi nacionalni park Železna vrata (rum. Parcul Natural Porţile de Fier), a sa srpske nacionalni park Đerdap.

Deli Jovan


Deli Jovan
Planina je dugačka 19 km, a široka 5 - 7 km. Nalazi se na severnoj periferiji opštine Bor. Najviši vrh ove planine je Crni vrh (1141 m) na kojem se nalazi repetitor. Izgrađen je u osnovi od gabra paleozojske starosti.

Crni vrh


Crni vrh
Crni vrh je planina u istočnoj Srbiji, na razvođu između slivova Morave i Crnog Timoka. Sastoji se od dve paleovulkanske kupe, od kojih se viša diže 1043 m. Planina je izgrađena od andezita, pošumljena i slabo naseljena. Severoistočnim podnožjem vodi put Bor - Žagubica.

Beljanica


Beljanica
Beljanica je jedna od najvećih krečnjačkih planina istočne Srbije. Nalazi se između sliva reke Mlave i Žagubičke kotline na severu i sliva reke Resave na jugu. Prostire se istočno od Despotovca i Beljaničke reke, Resava je na jugu, na severu je Mlava i Žagubica. Pruža se od zapada ka istoku udužini od 24 km, sa prosečnom širinom od oko 12 km. Zahvata površinu od 309 km2, od čega 246 km2 izrazit kraški reljef u krečnjacima. Severni deo je visoravan sa mnogim vrtačama, uvalama i slepim dolinama (Busovata, Rečke sa ponorom dubokim 150 m). Južni deo je stenovit, krečnjački greben Beljanica (1336 m) koji strmim odsekom pada u klisuru reke Čemernice, desne pritoke reke Resave. U grebenu su mnogobrojne pećine, od kojih je najveća Velika Atula (560 m). U podnožju grebena nalaze se Malo i Veliko vrelo, a u podnožju severnog oboda Vrelo Mlave kod Žagubice.

Zabrđe


Zabrđe
Zabrđe je predeo jugoistočno od Pirota, severno od Dimitrovgrada, južno od Odorovskog polja i Vidliča.

Vidlič


Vidlič
Na istočne Srbije istočno od Pirota prostire se krečnjački greben Vidliča za kojeg postoji nedoumica da li je to posebna planina ili deo Stare planine. Prostire se pravcem severozapad-jugoistok paralelno sa Odorovskim kraškim poljem. Najviši vrh je Guvnište 1413 m.

Tupižnica


Tupižnica
Tupižnica je planina u istočnoj Srbiji, poznata je pod imenom Lasovačka planina. Nalazi se severozapadno od knjaževačke i jugozapadno od zaječarske kotline, sa leve strane Belog Timoka. Pripada istočnoj zoni mlađih krečnjačkih planina i ima meridijanski pravac pružanja. Na zapadu završava visokim stenovitim odsekom (Lasovački kamen 1160 m), a na istoku ima izgled blago nagnutog platoa.
Najviši istoimeni vrh dostiže visinu od 1162 m. Najveći deo planine izgrađen je od krečnjeka, pa se na njoj sreću mnogi površinski i podzemni kraški oblici reljefa. Šumski prekrivač Tupižnice je proređen. Na planinske pašnjake izgoni se stoka. Na najvišem delu Tupižnice je televizijski relej, do kojeg vodi automobilski put.

Tresibaba


Tresibaba
Nalazi se južno od Knjaževca, severno od Svrljiga. Svrljiški Timok čini granicu na severozapadu, zapadu i jugu, a Trgoviški Timok se nalazi na severoistoku i istoku. Na jugu su Svrljiške planine, a na istoku je Zaglavak i Stara planina. Mezozojski krečnjaci dominiraju u geološkom sastavu.

Svrljiške planine


Svrljiške planine
Nalazi se između gornjeg toka Svrljiškog Timoka, jugoistočno od Svrljiga do Sićevačke klisure i Nišave na jugu. Prostor koji zauzima je izmedju sela Oreovac na zapadu, Sićeva, Ostrovice, Dolca, Krupca i Moklišta na jugu, Gornjeg i Donjeg Rinja na istoku, i svrljiških sela Gulijan i Beloinje na severu. Najviša tačka je Zeleni vrh sa visinom od 1334 metra. Po visini se ubraja u srednje planine. Pripada balkanskim planinama, nastala je kao i sve ostale planine te grupe alpskim nabiranjem. Planina koja geografski pripada teritoriji opština Svrljig i Bela Palanka, a samo delimično niškoj opštini. Većim delom je bez šumske vegetacije, šumovita je severna strana planine i predeo između glavnog i severozapadnog venca. Osnova je od starih stena, a preko njih su nataloženi peščari i mezozojski krečnjaci. Prostor oko Zelenog vrha se naziva Gulijanskom planinom, a dalje prema istoku je Rinjska planina sa vrhom Kovina (1205 m). Znamenitosti Svrljiških planina su Prekonoška pećina i prerast Periš.

Stara planina


Stara planina
Stara planina je jedina visoka planina Istočne Srbije sa najvišom tačkom u takozvanoj užoj Srbiji. Naziva se još i Balkan, po čemu je i čitavo poluostrvo na kome se planina nalazi dobilo naziv Balkansko poluostrvo. Nalazi se na krajnjem istoku Srbije, veći deo planine je u Bugarskoj gde se nalazi i najviši vrh (Botev 2376 m).
Predstavlja prirodnu granicu između Srbije i Bugarske. Pruža se od Vrške Čuke na severu, do Dimitrovgrada na jugu, u dužini od oko 100 km. Smeštena je na teritoriji sledećih opština: Zaječar, Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad. Ukupna površina masiva koji se prostire u Srbiji je 1802 km2 . Neposredno ispod krova Srbije – Midžora (2169 m), na nadmorskoj visini od 1758 m nalazi se jedan od najatraktivnijih vrhova Stare planine - Babin zub. Stara planina spada u mlade venačne planine.

Slemen


Slemen
Planina srednje visine (1099 m) nalazi se između Boljevca na severozapadu i Knjaževca na jugoistoku. Zapadno se nalazi Tumba, severno Mečji vis, istočno je Tupižnica južno Devica. Prema nadmorskoj visini je srednja planina, ali je za uspon na nju potrebno savladati visinsku razliku od svega 300 metara. Vrh je livada sa kojeg se pruža lep pogled.

Samanjac


Samanjac
Prostire se pravcem severoistok - jugozapad južno od prevoja Čestobrodice. Zapadno se nalazi planina Baba, južno je planina Rožanj, na istoku je Rtanj, na severu su Kučajske planine. Najviši delovi planine izgrađeni su od masivnih i bankovitih jurskih krečnjaka.

Rtanj


Rtanj
Rtanj je planina koja se nalazi u istočnoj Srbiji, nadomak Boljevca. Pripada Karpatskim planinama i sastoji se od krečnjačkog grebena i izrazite krečnjačke kupe na istoku. Najveći i najviši deo planine izgrađen je od krednih sedimenata, dok severne padine čine stariji krečnjaci iz jure. Izdužen je uporednički oko 30 km i asimetričan u meridijanskom profilu. Prema severoistoku se strmo obrušava, a prema selima Lukovo i Mirovo u kaskadama. Monumentalno se izdiže iz Crnorečke doline i završava pravilnom piramidom na visini od 1570 metara. Sa Rtnja se kad je vedro vreme vide Dunav, Avala, Kopaonik, Stara planina, Vidin sa delom Bugarske. Planinarska udruženja organizuju svake godine dva tradicionalna uspona na Rtanj, Božićni i Vidovdanski. Severna strana planine prekrivena je šumama i pašnjacima, obrasla autohtonim biljnim vrstama i obiluje izvorima pitke vode. Na vrhu Šiljak nalazi se od 1932. godine kapelica koja je danas u ruševinama. Neumorni i neumoljivi tragači za zlatom u nekoliko navrata su dinamitom razrušili kapelicu posvećenu Svetom Đorđu na vrhu planine, koju je svom mužu Julijusu Minhu, bivšem vlasniku rudnika na Rtnju, podigla supruga Greta.

Rožanj


Rožanj
Nalazi se između Samanjca na severu, Bukovika na jugozapadu i Sokobanjske kotline na jugoistoku. Južno od Rožnja nalazi se Bovansko jezero. Viši delovi planine sačinjeni su od niskometamorfnih kristalastih škriljaca iz paleozoika.

Paješki kamen


Paješki kamen
Istočno od Svrljiških planina, južno od planine Tresibabe i severoistočno od Bele Palanke nalazi se Paješki Kamen. U pravcu istoka preko Šugrinske reke nalazi se Zaglavak i Stara planina. Slojeviti kredni krečnjaci čine geološki sastav.

Ozren


Ozren
Ozren je planina u istočnoj Srbiji, najviši vrh je Leskovik 1174 m. Prostire se oko 5 km jugozapadno od Soko Banje i severoistočno od Aleksinca. Po najvišem vrhu Aleksinčani ovu planinu nazivaju Leskovik smatrajući da je Ozren samo greben ove planine koji je okrenut ka Soko Banji. Istočno od Ozrena nalazi se planina Devica. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski krečnjaci, predeo zapadno od Sedog vrha prema Subotincu i Aleksincu na jug čine paleozojski sericitski škriljci. Na planini Ozren nalazi se veliki broj izletišta sa razvijenom turističkom infrastrukturom: izletište Ozren, vodopad Ripaljka i izletište Kalinovica.

Mečji vis


Mečji vis
Prema nadmorskoj visini je planina, ali je to uzvišenje sa malom relativnom visinom. Nalazi se između planine Ježevice na severu, ogranaka Rtnja na zapadu, planine Slemen na jugu i Tupižnice na istoku. Zapadno od Mečjeg visa prolazi put Boljevac - Knjaževac.

Kalafat


Kalafat
Kalafat se prostire severno od Niša, neposredno kraj grada kao i Seličevica. Zapravo postoji dilema da li je ovo posebna planina ili zapadni obronak Svrljiških planina. S obzirom da se izmedju završetka ovog dela i početka Svrljiških planina (kod sela Oreovac) nalazi prevoj preko koga se odvija saobraćaj izmedju Niša, Svrljiga i timočkog okruga, ipak se može prihvatiti da je Kalafat posebna planina. Prostirese u pravcu zapad – istok, tj. od sela Čamurlija na zapadu, do krajnje istočne granice, sela Vrelo. Dužina pružanja je nekih 20 kilometara, a širina ne prelazi 10 km. Okruženje predstavljaju grad Niš, sela Kamenica, Matejevac i Knez Selo na jugu, kao i Grbavče, Kopajkošara i Cerje na severu. Prostor oko vrha Kalafat izgrađen je od formacija crvenih peščara iz paleozoika, dok Kamenički vis i terene zapadno i jugozapadno od njega (sve do Crnog vrha 685 m) grade krečnjački mezozojski sedimenti.

Ježevica


Ježevica
Južno od Crnorečke kotline, jugoistočno od Boljevca nalazi se Ježevica. Zapadno je Rtanj, južno je Mečji vis i Slemen, jugoistočno je Tupižnica.

Golak


Golak
Planine Ozren i Devica se u pravcu juga spuštaju ka Toponičkoj reci i slivu Svrljiškog Timoka. To niže planinsko područje se naziva Golak.

Devica


Devica
Južno od Sokobanje, nalazi se planina Devica. Na zapadu je Ozren od koga je odvojena prevojem preko koga vodi stari put od Niša do Sokobanje, prolazeći kroz pitoma planinska sela Miljkovac, Vrelo i Jezero. Južno je planinsko područje Golak.

Bukovik


Bukovik
Bukovik je rodopska planina u istočnoj Srbiji na tromeđi — razvođu Sokobanjske, Aleksinačke i Paraćinske kotline. Najviša je tačka Bukova glava (894 m). Niska planina pruža se u pravcu jugozapad—severoistok i ima oblik slemena. Raščlanjena je izvorištima više rečica koje teku ka Velikoj (Jovanovačkoj) reci na severu, a na jugu ka Moravici i Južnoj Moravi. Planina je na zapadu sa većim nagibom prema fosilnoj udolini (Ražanjska presedlina). Bukovik je spada u gromadne planine, izgrađen je od paleozojskih kristalstih škriljaca. Šumovita planina pored magistralnog auto puta, nije turistički iskorišćena.

Baba


Baba
Nalazi se južno od magistralnog puta Paraćin - Zaječar (desetak km od Paraćina prema Zaječaru), izmedju sela Lešje, Plane i D. Mutnice, sa najvišim vrhom V. Baba 657 m. Planinski greben je izgrađen od jurskih krečnjaka.

Zladovačka planina


Zladovačka planina
Zladovačka planina se nalazi na jugu Srbije, 20 km jugoistočno od Vranja. Sa zapada je ograničena rekom Koćuricom, desnom pritokom Pčinje, istočno je graniče reka Tripušnica i njena desna pritoka Gloška reka, južno je od Široke planine odeljena rekom Pčinjom, a severno je od masiva Besne Kobile odeljena brojnim pritokama Banjske reke. Orografski se pruža pravcem sever-jug u dužini od oko 20 km. Najviši vrh planine je Zelenčev vrh 1574 mnv, severno od njega je vrh Koćurac 1568 m nv, a južno vrh Modra glava 1545 m nv.

Vlaška planina


Vlaška planina
Nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, nedaleko od Pirota. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok u dužini od 6 km. Pripada Balkanskim planinama, a njen najviši vrh Panica (1443m) je smešten u njenom severozapadnom delu. U geološkom sastavu preovlađuju mezozojski dolomiti. Sam vrh formiraju dva zaravnjena vrha spojena blagim prevojem, približno istih visina. Na njenim jugoistočnim obroncima, smeštena je Zvonačka Banja, a nedaleko je i kanjon reke Jerme koji formiraju oštri stenjaci Vlaške i Greben planine. Od vegetacije na njoj preovlađuju livade sa retkim šumama (mahom niskog i zakržljalog graba i hrasta), osim u severozapadnom delu u kome se javlja jaka bukova šuma.
Planina je naziv dobila po selu Vlasi, koje je naziv dobilo po množini reči vlah koja može označavati stočara, ali i etničku zajednicu romanskih starosedelaca na Balkanskom poluostrvu. Nedaleko od sela se nalazi pećina Vetrena dupka.

Vlasina


Vlasina
Vlasina je visoravan na jugoistoku Srbije, blizu granice sa Bugarskom. Smeštena je između planinskih venaca Čemernika, na zapadu, i Plane (Gramade) i Koluničkog Rida na istoku. Predstavlja plitko udubljenje izduženog oblika, koje je prilično zaravnjeno fluvijalnom erozijom reke Vlasine i njenih pritoka u izvorišnom delu. Vlasinska visoravan ima nadmorsku visinu 1160 – 1460 m. Pruža se u dužini (sever – jug) 14 km, dok je u širini (istok – zapad) pet do sedam kilometara na severu (Polom – Dojčinovci), odnosno tri do četiri kilometra na jugu (izvorište Vlasine – Šundina reka). Na obodu se nalaze planine rodopskog sistema širokih i zaobljenih vrhova: Veliki Čemernik 1638 m, Kula 1621 m, Vrtop 1721 m, Kolunički rid 1598 m, Ploča 1705 m i Pandžin grob 1664 m. Pored ravni gde je nekad bila tresava Vlasinsko blato, visoravan čine i uzvišenja različitih oblika i visine koja su deo planinskih kosa i grebena koji se spuštaju prema reci Vlasini.

Vardenik


Vardenik
Između Čemernika na severu i Besne kobile na jugu, jugozapadno od Vlasinskog jezera nalazi se ova gromadna, rodopska planina. Najviši vrh Veliki Strešer ima 1.876 m, a Mali Strešer 1.757 m. Sastavljena je mahom od kristalasih škriljaca, u obliku plećatog bila, bez ijednog oštrog vrha. Kako je Vardenik u celini zastrt glinovitim pokrivačem, relativno bogat vodom i osunčan, to se listopadne šume penju do 1.600 m uz severne i do 1.700 m uz južne strane.

Valozi


Valozi
Planina se prostire u predelu Krajište na jugoistoku Srbije. Nalazi se između Besne kobile na zapadu, Gloške planine na istoku, Vardenika na severu i Dukata na jugu.

Tumba


Tumba
Između Gradske reke i Kalne na jugu i rečice Tegošnice i sela Crvena Jabuka na severu, zapadno od prevoja Samar koji razdvaja Kalnu i Crvenu Jabuku nalazi se Tumba ( 1377 m). Greben se prema severozapadu lagano spušta prema Vlasini. Na zapadu je planina Ostrozub, na jugu je Gramada, na jugoistoku je Rudina, na istoku Ruj, a na severu je Talambas. U geološkom sastavu dominiraju jurski
krečnjaci sa probojima dacita. Tumba je prema nekim mišljenjima deo Talambasa, a mogla bi se smatrati i delom Ruja.

Talambas


Talambas
Nalazi se zapadno od Zvonačke banje i severozapadno od planine Ruj. Između sliva Vlasine na jugozapadu, Lužničke kotline na severu, Ruja na jugoistoku prostire se Talambas, planina čiji zaobljeni greben povezuje Suvu planinu na severozapadu i Ruj na jugoistoku. Ako je posebna planina u njen sastav bi trebali uvrstiti i Crni vrh koji je na ovaj način i najviši vrh planine Talambas. Tako gledano planina se prostire od vrha Crtavo (867 m) do Crnog vrha (1463 m). U širem smislu Talambas možemo smatrati nastavkom planine Ruj prema severozapadu. Greben planine je sastavljen pretežno od jurskih krečnjaka. Talambas ima blage padine obrasle šumama i pašnjacima. Crtavo je poznato lovište, a greben Asenovo kale poznat je kao gnezdilište surih orlova.

Suva planina


Suva Planina
Nalazi se jugoistočno od Niša, Nišavom je odvojena od Svrljiških planina. Počinje istočno od Niša, a završava se jugozapadno od Babušnice u Lužničkoj kotlini gde protiče reka Lužnica. Suva i skaršćena duga je 45 km, a široka 15 km. Ranije je nazivana Kunovica. Nastala alpskom orogenezom krajnji je izdanak balkanskih planina i nalazi se na dodiru sa rodopskim planinama Babičkom gorom, Kruševicom i Seličevicom. Osnova je od paleozojskih škriljaca, a preko njih se nalaze crveni permski peščari i mezozojski krečnjaci. Vrhovi i greben planine izgrađeni su od mezozojskih krečnjaka, severne padine čine peščari iz mlađeg paleozoika, padine ka Lužničkoj kotlini izgrađene su od neogenih sedimenata.
Ima karakterističan oblik i potkovičasti greben Crvene reke. Svakako je jedna od najlepših planina Srbije. Ova venačna planina balkanske zone koja pripada jugoistočnoj Srbiji predstavlja pravi vidikovac južne Srbije, sa nje se pruža izuzetan pogled na Kopaonik, Staru Planinu, Rtanj, Babičku Goru, Jastrebac, Vidojevicu, Pasjaču...
Severna strana planine je pod stenama, vrlo oštrim, privlačnim planinarima, alpinistima, free- climberima.

Stolska planina


Stolska planina
Nalazi se severozapadno od Zvonačke Banje i jugoistočno od Babušnice. Greben sa najvišim vrhom Rnjos (1274 m) proteže se pravcem severozapad-jugoistok između Vlaške planine na istoku i Talambasa na jugozapadu. Na severozapadu planine nalazi se Golemi stol po kome je planina dobila ime, a u pravcu jugoistoka preko Zvonačke reke nalazi se Jasenov Del. Uzvišenje Golemi stol izdiže se na 1239 m nadmorske visine iznad Lužničke kotline, severno od sela Kijevac. Nazivaju ga i „Olimp Babušnice”. Stolsku planinu čine pretežno jurski sprudni krečnjaci.

Šljivovička planina


Šljivovička planina
Nalazi se jugoistočno od Bele Palanke. Belava se nalaze na istoku. Prevoj Kruška razdvaja Šljivovičku planinu od Stolske planine. Zapadno, preko Koritničke reke, nalazi se Suva planina. Južno je Lužnička kotlina. Izgrađena je od krečnjaka mezozojske starosti.

Široka planina


Široka planina
Prostire se duž granice sa Makedonijom. Na severu je reka Pčinja i Trgovište, na zapadu Kozjedolska reka, na zapadu planina Kozjak, na jugu je Makedonija i planina German.

Seličevica


Seličevica
Planina se nalazi u neposrednoj blizini Niša, neki delovi grada se nalaze na njenim obroncima. Pripada gromadnim rodopskim planinama i prostire se južno od Niške kotline, na zapadu je Suva planina, na jugu je Babička gora, a na istoku Južna Morava.

Rujan


Rujan
Rodopska planina na jugu Srbije prostire se od planine Kozjak na istoku do doline Preševske Moravice na zapadu. Na jugu prelazi u susednu Makedoniju, a na severozapadu se prostire do Južne Morave i Bujanovca.

Ruj


Ruj
Planina pripada rodopskim gromadnim planinama i prostire se na granici Srbije i Bugarske. Na istoku je Rudina, na severu se nastavlja u Talambas, na istoku je planina Greben. Najviši vrh izgrađen je od veoma starih metamorfnih stena, prekambrijumskog gnajsa. I dalje prema istoku dominiraju prekambrijumski i paleozojski metamorfiti, ali prema severu i zapadu ima i jurskih krečnjaka.

Rudina izvorska ( Bosilegrad )


Rudina izvorska (Bosilegrad)
Prostire se duž granice sa Bugarskom istočno od Bosilegrada. Kobilska planina je naziv za ovu planinu u Bugarskoj.

Rudina ( Crna Trava )


Rudina (Crna Trava)
Celim svojim grebenom se prostire duž granice Bugarske i Srbije između Ruja na severu i sela Strazimirovci na jugu. Čine je stare stene paleozojske starosti probijene mlađim dacitima.

Poslonjska brda


Poslonjska brda
Između Poslonskih brda i Mojsinjske planine Južna Morava je usekla Stalaćku klisuru. Istočno od brda se nalazi Bukovik, severno je Ćićevac. Zbog visine koja je manja od 500 metara ne spada u planine.

Ostrozub


Ostrozub
Ostrozub je planina koja se nalazi severno u odnosu na Čemernik sa vrhom od 1546 metara, a njene severne padine se spustaju ka Vlasotincu. Cela planina je poprilično pitoma, isprepletana šumama i livadama. Put do vrha je najbolje početi od mesta na kom je odvajanje sa glavnog puta (Sastav reke - Brod) za Dobro polje. Put vodi preko mahale Krsticeva i Dobrog polja do Pobijenog kamena (mesta na kome je i spomen plaoča nastradalima u drugom svetskom ratu) a zatim i do samog vrha Ostrozuba.

Milevska ( Mileška ) planina


Milevska (Mileška) planina
Proteže se pravcem sever-jug u dužini od oko 20 km južno od Strezimirovaca, istočno od Vlasinskog jezera, severno od Bosilegrada. Njen greben predstavlja granicu Srbije i Bugarske na jugoistoku Srbije i zapadu Bugarske.

Kruševica


Kruševica
Prostire se severno od Vlasotinca, od reke Vlasine. U pravcu severozapada na nju se nastavlja planina Babička gora. Istočno je Zaplanje i dalje Suva planina. Na istoku je Leskovac i južno Pomoravlje. U geološkom sastavu dominiraju škriljci paleozojske starosti.

Kozjak


Kozjak
Većim delom nalazi se u Makedoniji, severoistočno od grada Kumanova. Planina se proteže uz granicu Srbije i Makedonije. Na Zapadu je Rujan, na severoistoku Široka planina, na istoku German, na jugu je Kriva reka. Najjviši vrh Peren (1326 m) nalazi se u Makedoniji. Kozjak se uzdiže između rečnih dolina Pčinje i Krive reke u pravcu zapad - istok. Planinsko bilo Kozjaka dugo je oko 15 km, ispočetka teče u pravcu zapad-istok zatim svija na jug. U najvećem delu Kozjak je sastavljen od starih prekambriskih i
paleozojskih kristalasih stena. Najviši vrh planine u Srbiji je Virovi (1 284 m) blizu kojeg prolazi državna granica. Zbog velike seče u prošlosti, i erozije tla koja je usledila nakon toga danas je veći deo planine ogoljen. Na srpskoj strani planine, u kanjonu reke Pčinje nalazi se poznati manastir Prohor Pčinjski.

Koćura


Koćura
Koćuru i Zladovačku planinu na jugu deli Krinanov preslap. Na severu i istoku je reka Koćurica, na zapadu je vrh Garinče (1460 m) i selo Novi Glog. Prostire se jugoistočno od Vranja.

Greben planina


Greben planina
Nalazi se južno od Pirota i istočno od reke Jerme u predelu koji se naziva Burel. Pripada balkanskim venačnim planinama. Izgrađena je od jurskih sprudnih krečnjaka. Zajedno sa Vlaškom planinom gradi karakteristično Ždrelo, duboki kanjon kroz koji teče Jerma. Nedaleko od Zvonačke banje, dugačka i na vršnom grebenu uzana predstavlja izazov za planinare. Padine su obrasle bukvom, a iznad njih se izdiže goli kameni greben sa vrhom Bežanište (1338 m).

Gloška planina


Gloška planina
Zapadno od Bosilegrada nalazi se Gloška planina (1756 m). Dalje na zapadu nalaze se Valozi i Besna kobila, južno je Dukat, a severno Vardenik.
Gramada ili Plana kako je meštani još zovu, nalazi se u neposrednoj blizini granice sa Bugarskom, a severno od Vlasinskog jezera. Prostire se od Vlasinskog jezera do Preslapa u glavnom pravcu jugozapad-severoistok. Preslapskom rekom je odvojena od Talambasa i Rudine. Na zapadu reka Vlasina razdvaja Gramadu od Čemernika i Ostrozuba. Najvisi vrh gromadne planine je Vrtop 1721m. Vrhovi su blago zatalasani, a planina je uglavnom pošumljena smrčom i brezom koja je karakteristična za padine okrenute jezeru.

Dukat


Dukat
Dukat je planina srednje visine na krajnjem jugoistoku Srbije, jugozapadno od Bosilegrada i južno od Vlasinskog jezera. Ima oblik izduženog trokraka. Najviši vrh je Crnook sa 1.881 m. Sastavljena je od kristalastih škriljaca i granita. Pripada Rodopskom planinskom sistemu. Bilo je golo, pokriveno livadama i na njemu se nalaze kuće sela Dukata koje leži zapadnije. Doline rečnih tokova su šumovite.

Čemernik


Čemernik
Čemernik često posećuju ljudi koji dođu na Vlasinsko jezero jer je lako doći do samog vrha (Veliki Čemernik 1638 m). Put je širok i do vrha se stiže za 2-2,5 sata. Odatle se pruža prelep pogled najezero i okolne planine (Strešer, Gramadu, Vardenik, Ostrozub). Nalazi se na teritoriji opštine Surdulica. Ima oblik bila koje se pruža meridijanski. Pripada planinama srednje visine, to je tipična gromadna rodopska planina zaobljenih vrhova. Čemernik je dobio ime po otrovnoj biljci čemerici (Veratrum), koje, uz ostalo planinsko bilje, ima u izobilju na ovoj planini. Sastavljen je od kristalastih škriljaca prve grupe. Bilo je ogolićeno, a padine su delom pod šumom. U istočnom podnožju su najveća naselja Vlasina Rid i Crna Trava, a na zapadnom Mlačište, Mačkatica, Manjak i Ljutež. Na Čemerniku su, do 1941. godine, svoja stada napasali i Ašani ili Karakačani, poreklom iz severne Grčke. Njih je narod nazivao još i Crnovuncima, jer su im ovce bile crnog runa i veoma izdržljive na vremenske uslove. O boravku Ašana govore i toponimi na ovoj planini: Ašanske kolibe, Ašanske livade. U novije vreme u Mačkatici je novembra 1940. godine jedna nemačka firma otpočela eksplotaciju rude molibden. Rudnik je zatvoren 1950. godine.

Čudinska planina


Čudinska planina
Prostire se na tromeđi Srbije, Bugarske i Makedonije.

Bohovska planina


Bohovska planina
Najviši vrh nalazi se u Bugarskoj (1,318 m, Ogorelica). Nazvana je po selu Bohovo u Bugarskoj. Njen greben počinje kraj desne obale reke Jerme kod Strezimirovaca i prostire se južno desetak kilometara do Milevske planine u kom delu je Bohovska planina granična, a jedan krak prelazi u Bugarsku.

Burel


Burel
Planinski predeo u Bugarskoj i Srbiji. Kod nas se prostire između Nišave na severu, Jerme na zapadu i granice sa Bugarskom na istoku i jugu.

Besna Kobila


Besna Kobila
Nalazi se istočno od Vranjske banje. To je najviša planina u jugoistočnoj Srbiji, na razvođu sliva Južne Morave i sliva Strume. Najviši vrh je zaobljen i visok 1923 m. Pripada planinama Rodopskog sistema. Sastavljena je uglavnom od kristalastih škriljaca, granita, a ima i olovnih ruda. Doline u podnožju su pod šumom, a viši delovi su pod pašnjacima. Severnim podnožjem prolazi put koji povezuje Bosilegrad sa dolinom Južne Morave. Na južnoj padini nalazi se rudnik galenita Blagodat.

Belava


Belava
Belava (Kardašica 946 m) je planina u jugoistočnoj Srbiji i pripada Nišavskoj oblasti. Pruža se pravcem severozapad—jugoistok, u dužini oko 15 km, od Bele Palanke do Pirota. Na severu je ograničena Nišavom, na jugozapadu dolinom Sedlara odvojena je od grebena Crnog vrha (889 m), a prema jugu i jugoistoku doseže do druma Niš — Pirot. Radi jednostavne orijentacije moguće je reći da se Belava prostire između starog i novog puta Bela Palanka – Pirot. Kao i Suva planina, na koju se nadovezuje, i Belava se, zbog odsečenosti prema dolini Nišave i pretežno krečnjačkog sastava, odlikuje specifičnim geografskim osobinama.
Belava je niska planina i pripada Karpatsko-Balkanskoj orogenoj zoni. Na grebenu, paralelnom toku Nišave, uzdižu se nekoliko vrhova: Debeli del (916 m), Kardašica (946 m), Vodni vrtop (871 m) i drugi. Oni su više primaknuti jugozapadnoj strani i čine odseke prema dolini Sedlara. Osnovnu geološku građu Belave čine paleozojske i mezozojske tvorevine. Od paleozojskih uglavnom učestvujuškriljci silursko-devonske i karbonske starosti, kao i permski crveni peščari. Oni sačinjavaju jezgro antiklinale ove planine. Mezozoik je predstavljen uglavnom krečnjacima jurske i kredne starosti. Poseban tip dolina na ovoj planini predstavljaju valoge koje su naročito karakteristične na krečnjačkoj površi Valožja (Suva planina). Ove doline liče na manje uvale sa nešto izraženijim bočnim stranama, ali sa nižim otvorenim delom.

Babička Gora


Babička Gora
Babička Gora (Kriva buka 1059 m) je gromadna rodopska planina u jugoistočnoj Srbiji. Na severozapadu se nalazi planina Seličevica, a na jugoistiku Kruševica. Berbeška kotlina odvaja Babičku goru od Seličevice, Leskovačka kotlina je na jugozapadu, a Zaplanjska kotlina na severoistoku. Izgrađena je od starih metamorfnih stena, škriljaca prekambrijumske starosti.

Zlatibor


Zlatibor
Zlatibor je najpoznatija starovlaška visoravan. To je, peridotitki lakolit i jedna od najvećih serpentinskih masa u Srbiji. Prostire se na površini od oko 300 km2, dugačka je 30 km, a široka i do 15 km. Pruža se pravcem severozapad-jugoistok. Površ je okružena uzvišenjima: Tornik (1496 m), Čigota (1422 m), Murternica (1480 m) i drugim manjim sa kojima zajedno čini Zlatibor u širem smislu. Poznato je letovalište i zimovalište, kao i klimatsko lečilište. Zlatibor se nalazi na severom delu oblasti Stari Vlah, granične oblasti između Raške, Hercegovine i Polimlja. Obuhvata predele triju opština Republike Srbije: Čajetinu, Užice i Novu Varoš u Zlatiborskom okrugu.
Južna i istočna granica Zlatibora su reke Uvac i Veliki Rzav. Na zapadu se Zlatibor graniči sa Republikom Srpskom, selima Mokrom Gorom, Semegnjevom i Jablanicom. Zlatibor je oduvek imao veliki pogranični značaj. Na brdu Cigli kod Jablanice i danas se raspoznaje granica Srbije sa dvema carevinama - Austrougarskom i Turskom.
Stari naziv za planinu Zlatibor je Rujno (Rujan) čije ime potiče od žbunaste biljke ruj (Rhus cotynus) kojom je čitava oblast bila veoma bogata i koja se koristila za štavljenje i bojenje kože.

Zlatar


Zlatar
Zlatar (najviši vrh Golo brdo 1627 m) se nalazi između reka Lima, Uvca, Mileševke i Bistrice. Pripada starovlaškim planinama. Dug je 22, a širok 12 km. Prostire se južno od Nove Varoši i istočno od Prijepolja.

Žilindar


Žilindar
Nalazi se na južnom obodu Pešterske visoravni i na granici Srbije i Crne Gore.

Vukovije


Vukovije
Zapadno od Baljevca nalazi se Vukovije. Dalje jugozapadno se nalazi Golija, a severozapadno je Radočelo.

Vranjača


Vranjača
Nalazi se zapadno od Tutina na granici sa Crnom Gorom. Severno je planina Hum. Vranjača je produžetak Krstače koja se nalazi u pravcu zapada, takođe na granici sa Crnom Gorom. Na nekim kartama planina se naziva Kruščica.

Ninaja ( Velika Ninaja)


Ninaja (Velika Ninaja)
Prostire se između Peštera na zapadu, Jaruta na jugu, Golije na severu i Novopazarske kotline na istoku. Nalazi se između Sjenice i Novog Pazara. Ime je možda dobila od Nina Belova, velikog vojskovođe iz vremana 2000 godina p.n.e. koji u narodnom verovanju postoji kao bog Bak, gospodar
lova. Ninaja je složene morfologije, nju čine i donekle izolovani grebeni Homar i Suhar. Na Homaru je i najviši vrh Ninaje-Suhi krš (1462 m).

Troglav


Troglav
Troglav je okruglasta planinska masa između doline Ibra, Lopatnice, Tolišnice, Borošnice, jugozapadno od Kraljeva i predstavlja neposredno okruženje Bogutovačke banje. Jako je disecirana brojnim kratkim dubodolinama i jarugama. Širina planine dostiže oko 10 km. Najviši vrhovi su Bučje (1084 m), Pavlovska livada (1150 m), Kom (1177 m) i drugi manji. Veći deo planine je pod šumama, dok su delovi prema Ibru i Bogutovcu siromašni šumom i odlikuju se velikim erozivnim površinama. Livadske površine su prostranije na severu u donjem delu sliva Lopatnice, kod Bogutovačke Banje i u selu Magliču, u dolini Ibra. Ime slovenskog boga ratnika iz prethrišćanskog perioda Troglava sačuvano je u imenu ove planine.

Tikva


Tikva
Tikva se nalazi na prostoru Starog Vlaha. Diže se severno od Nove Varoši, južno od Kokinog Broda. Na zapadu je planina Kitonja.

Tara i Zvijezda


Tara i Zvijezda
Tara (1544 m) sa susednom Zvijezdom (1643 m) diže se nad Drinom. Tara je oivičena dubokim kanjonom reke Drine, dok se ogranci planine spuštaju ka kremanskoj dolini i dolini reke Đetinje, gde se oslanja na ogranke Zlatibora. Područje planine Tare sačinjava najzapadniju skupinu iz grupe Starovlaških planina. Najviši delovi planine su izgrađeni od serpentina.
Tara u užem smislu ili Ravna Tara deo je masiva sa Kaluđerskim barama i krečnjačkom visoravni između sledećih reka: Drina, Rača, Konjska reka, Beli Rzav i Derventa (vrh Zborište 1544 m). Prevoj Čemerišta je veza i granica između Zvijezde i Tare. Dakle slivno područje jezera Zaovine pripada Tari (u užem smislu), kao i greben koji ide od Rastišta do prevoja Čemerišta. Na sever se prostire do Bajine Bašte, preko prevoja Šargan vezuje se za Zlatibor na jugoistoku. Na severoistočnoj strani su Rača i Solotuša.
Zvijezda se nalazi u trouglu između sela Rastište i Jagoštica i kanjonskog dela Drine (vrh Veliki kraj 1444 m). Ponekad se naziva i Visoka Tara. Ona je severozapadni nastavak Tare. Najviši vrh Zvijezde i čitavog područja Veliki Stolac nalazi se u Bosni. Na osnovu dugogodišnjih proučavanja i istraživanja ovog područja, a radi zaštite izuzetnih prirodnih vrednosti koje ono poseduje Skupština Srbije je 1981. posebnim Zakonom područje Tare proglasila za Nacionalni park. Spada u najšumovitije planine Evrope.

Stojkovačka planina


Stojkovačka planina
Nalazi se između planine Čemerno na severu i planine Radočelo na jugiistoku. Na zapadu je Ivanjica, a u pravcu jugozapada Golija. Geološki sastav čine mezozojski karbonatni sedimenti probijeni magmatskim dijabazima.

Stari Vlah


Stari Vlah
Stari Vlah je istorijska i geografska oblast na jugozapadu Srbije. Obuhvata oblasti severno od reke Lima i istočno od Drine, u slivu Moravice i Uvca severno od Sjenice. Na Starom Vlahu se nalaze planine Zlatibor i Zlatar. Oni određuju podjelu Starog Vlaha na Zlatiborski Stari Vlah (obuhvata Zlatibor), Moravički Stari Vlah (obuhvata sliv Moravice) i Zlatarski Stari Vlah (obuhvata Zlatar). Stari Vlah je planinska regija, pa je stočarstvo karakteristična delatnost. Otuda i vodi ime – vlah je bio naziv za stočara. Oblast je bogata vodom. Stari Vlah je administrativno raspoređen u okvirima Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Obuhvata opštine Priboj, Prijepolje, Novu Varoš, Čajetinu, Užice, Arilje i Ivanjicu, kao i delove opštine Sjenice.

Stari (Ibarski) Kolašin


Stari (Ibarski) Kolašin
Ibarski Kolašin je oblast u dolini gornjeg Ibra između Rogozne, Mokre Gore, Kosova i Ribarićke Klisure, koja ga odvaja od Štavice i rožajskog kraja. On počinje od Ribarićke Klisure, tamo gde Ibar naglo
skreće iz severo-istočnog u jugoistočni pravac, a završava se kod sela Čabre na ušću Jagnjeničke reke.

Rudina


Rudina
Nalazi se na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Rogozna


Rogozna
Rogozna je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. Pruža se pravcem jugozapad - severoistok u dužini od oko 20 km. Smeštena je u trouglu koji sačinjavaju reka Raška, gornji i srednji tok Ibra. Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana. Najveće uzvišenje je Crni vrh 1504 m. Na planini se ističe paleovulkanska kupa Jelač-grad.
Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena andezita, dacita, riolita i njihovih tufova, a u severoistočnom delu od kristalastih škriljaca gornje-karbonske starosti i stena dijabaz-rožnačke formacije. Obrasla je gustim šumama. Preko Rogozne je prolazio karavanski put koji je povezivao Bosnu sa Skopljem i Solunom. Njima se navećim delom kretala trgovina sve do izgradnje ibarske železnice, kada je varošica Raška preuzela glavnu ulogu utovarno-istovarne stanice za robu većeg dela Noviopazarskog sandžaka.
Snažna vulkanska aktivnost stvorila je uslove za pojavu rudnih žica (galenit, pirit, sfalerit) koje su u srednjem veku eksploatisane, o čemu svedoče ostaci troske i drugi rudarski tragovi.

Raška


Raška
U užem smislu, pojam Raške se odnosi na sliv srednjeg Ibra i slivove njegovih levih pritoka Raške i Studenice. U širem smislu, pojam Raške se odnosi na celo područje jugozapadne Srbije, koje je u srednjem veku pripadalo Raškoj državi.

Radočelo


Radočelo
Planina je smeštena na levoj strani reke Ibar, oko 12 km zapadno od varošice Ušće između manastira Studenica i Gradac. Ovo je planinski venac dužine oko 15 km pravca severoistok - jugozapad, izvijen prema jugoistoku. Sa zapadne i severne strane planina je obuhvaćena dolinom reke Studenice koja je odvaja od planine Čemerno. Na jugu se naslanja na Goliju. Dolinama desnih pritoka Studenice i izvorišnih krakova Brvenice, leve pritoke Ibra, raščlanjena je na visoke kose i veća uzvišenja: Krivaču od 1643 metra na severozapadu i Vrhove od 1533 metra nadmorske visine na jugozapadu. Krivača je trovrh sa vrhovima približne visine pri čemu je najistočniji vrh i najveći. Najviši vrh sastavljen je od karbonskih metamorfisanih kvarcnih konglomerata, u raznovrsnom geološkom sastavu preovlađuju metamorfne stene paleozojske starosti. Studenički mermer je u stvari radočelski mermer. Pretežno je obrasla šumom, mestimično znatno proredjenom.

Projić


Projić
Nalazi se jugozapadno od Priboja, severno od Pljevalja. Planina Javorje je na zapadu, a Ožalj na istoku.

Ponor


Ponor
Nalazi se jugoistočno od Tutina. Ponor čine šumoviti obronci Mokre gore iznad sela Mojstir. Ponor je planinski predeo između Mokre gore i Ibra na krajnjem jugu jugozapadne Srbije.

Ponikve


Ponikve
Kraška površ Ponikve ima srednju visinu od 900-1000 m i na zapadu prelazi u planinu Taru. Ponikve se nalaze zapadno od Užica.

Pobijenik


Pobijenik
Nalazi se između Prijepolja i Priboja. Prostire se pravcem severozapad - jugoistok (dinarskim pravcem) na levoj obali reke Lim.

Pešter


Pešter
Pešterska visoravan (poznata i samo kao Pešter) je kraška visoravan (nadmorska visina od 1100-1250 m) u jugozapadnoj Srbiji. Pešter je sa svih strana okružena planinama: Golijom, Javorom, Zlatarom, Jadovnikom, planinom Ozren, Giljeva i Žilindar. Kroz Peštersku visoravan protiču reke Uvac, Vapa, Jablanica i Grabovica. Reke Boroštica, Tuzinjska i Brnjička reka predstavljaju najpoznatije ponornice u našoj zemlji.
Peštersko polje je kraško polje u jugozapadnom delu Srbije na Pešterskoj visoravni. Zahvata površinu od 63 km2, sa dužinom od 13, a širinom od 8,5 kilometara. Smešteno je između planina Giljeva, Žilindar, Jarut i Ninaja, pravcem severozapad-jugoistok, na nadmorskoj visini od 1160 metara što ga čini jednim od najviših na Balkanskom poluostrvu. Polje je izgrađeno od krečnjaka, sem krajnjeg južnog dela koje sačinjavaju serpentiniti. Dno je prekriveno kvartarnim jezerskim i rečnim nanosima.
Pešter je poznat po specifičnoj mikro-klimi, posebno oštroj tokom zimskog perioda. Peštersku visoravan i okolne planine karakterišu šumsko-travni pejzaži, specifični kraški oblici reljefa, izvori hladne vode, svež vazduh, bogatstvo divljači. Pešterska visoravan je pogodna za ispašu ovaca (kraj je poznat po proizvodima koji dolaze od peštersko-sjeničkih ovaca, poput pešterskog sira).

Ozren


Ozren
Jugoistočni deo prijepoljskog kraja zahvata planina Ozren ( najviši vrh Revuša 1. 693 m) koju od Jadovnika razdvaja Skudlanska rečica. Na severoistoku je Sjenica, na istoku planina Kilavac, a na jugoistoku planina Giljeva. Geološki sastav čine pretežno serpentini.

Ožalj


Ozalj /Ožalj
Nalazi se jugozapadno od Priboja i severno od Pljevalja. Severno je planina Pobijenik, jugoistočno je visoravan Babine i dalje visoravan Jabuka. Zapadno je planina Projić.

Ovčar


Ovčar
Ovčar je planina u Zapadnoj Srbiji, a vrh se nalazi 10,5 km zapadno od centra Čačka. Najviši vrh je visok 958 m, a zajedno sa planinom Kablar pravi Ovčarsko-kablarsku klisuru, kroz koju protiče Zapadna Morava. Geološku građu viših delova čine masivni trijaski krečnjaci. Na vrhu se nalazi televiziska antena i predajnik RTS-a. Nedaleko od planine se nalazi poznata Ovčar banja. Na području Ovčara i Kablara nalaze se brojni manastiri. Okolno stanovništvo te manastire naziva Srpskom svetom gorom, ukupno postoji 12 manastira i par crkvica koje se nalaze na putu ka Ovčaru.

Mučanj


Mučanj
Na severu je planina Kukutnica, na istoku reka Grabovica, na jugoistoku Čemernica se svojim obroncima uzdiže iznad Presječke reke, Velikog Rzava i Grabovice. Najviši vrh je Jerinin grad (1534 m) krečnjačkog je sastava, a na visoravnima postoje vrtače dubine od 10 do 15 metara i širine 33 do 50 metara. Jedan deo je pod šumom, ali je najveći deo bezvodan, kraški predeo.

Mokra planina


Mokra planina
Severno i severoistočno od Mokre gore i njenog vrha Ruica (1814 m) na granici sa AP Kosovo, od Mokre gore prema jezeru Gazivoda nalazi se Mokra planina. Mogla bi se smatrati i delom Mokre gore. Njen najviši vrh (Oklačka glava 1729 m) nalazi se na administrativnoj granici.

Mokra gora


Mokra gora
Mokra gora je planina koja se većim delom nalazi u Srbiji i manjim delom u Crnoj Gori, između Rožaja i Ribarića. Deo je Prokletijske grupe planina dinarskog sistema mladih venačnih planina. Iako je po visini druga planina u Srbiji bez pokrajina (iza Stare planine, sa vrhom Midžor), manje je poznata i planinarski zapostavljena.
Mokra Gora se proteže uporedničkim pravcem, nalazi se na jugozapadu Srbije, na samoj administrativnoj granici AP Kosovo i Metohija između Ibra i Belog Drima. Najviši vrh je Pogled (2155 m). Zapadno se nalazi planina Žleb (2365 m) iza prevoja preko kojeg su povezani Peć i Rožaje. Istočno se nalazi jezero Gazivode koje je nastalo pregrađivanjem reke Ibar, a granica može biti i Crna reka, desna pritoka Ibra. Kao deo ove planine ponekad se smatra i deo Starog Kolašina do Kosovske Mitrovice iako se na tom prostoru mogu izdvojiti Mokra planina i Suva planina.
Zapadni deo Mokre gore na granici Kosova i Crne Gore takođe se naziva Suva planina. Južna šumovita strana je strmija od severne i u donjem delu se naziva Podgor. Šumsko i hidrografsko bogatstvo su karakteristike ove planine. Posebno se ističe retka i zaštićena zajednica molike.

Malič


Malič
Leži zapadno od Golijske Moravice na pola puta između Arilja i Ivanjice. Geološki sastav je jednostavan, izgrađen je od trijaskih krečnjaka.

Kukutnica


Kukutnica
Planina bogata vodom nalazi se zapadno od Ivanjice. Severno je Budeč, južno je vrh Češalj (1381 m) i dalje Mučanj, na zapadu je Zlatibor. U geološkom sastavu dominiraju trijaski krečnjaci.

Krstača


Krstača
Krstača se nalazi na granici Srbije i Crne Gore zapadno od Tutina. Na severu je Pešter, na severoistoku se vezuje za planinu Hum, na severozapadu je planina Žilindar.

Krstac


Krstac
Niska planina dinarskog pravca prostiranja između Kravarićke reke na jugozapadu i reke Bjelice na severoistoku. Nalazi se jugoistočno od Požege. Severoistočno je Dragačevo, a jugozapadno je planina Golubac. Najviši vrh, ali i najveći deo planine izgrađen je od paleozojskih sericitskih škriljaca.

Koštan polje


Koštan polje
Kraško polje se nalazi između Jaruta na jugu i Velike Ninaje na severu. Dalje na istoku su Sopoćani i Novi Pazar.

Komaran


Komaran
Komaran je predeo koji se prostire zapadno od Brodareva, jugoistočno od Kamene gore duž granice sa Crnom Gorom.

Kitonja


Kitonja
Starovlaška planina se prostire južno od Zlatibora, od Zlatara na jugu odvaja ga reka Bistrica, a na zapadu se nalazi Pobijenik. Nalazi se severozapadno od Nove Varoši.

Kilavac


Kilavac
Nalazi se južno od Sjenice. Dalje na jugu je Giljeva, na zapadu je Ozren. Istočno se nalazi pešterski Crni vrh. U geološkom sastavu dominiraju trijaski krečnjaci.

Kamena gora


Kamena gora
Na jugozapadu regiona, na levoj obali Lima, duž granice sa Crnom Gorom je krečnjačka površ Kamene gore (1483 m). Iako je zbog krecnjačkog sastava siromašna vodom, u njenom podnožju ipak izvire više levih pritoka Lima. Preko Lima, u pravcu severoistoka nalazi se planina Jadovnik. Severno od Kamene gore su travne i šumovite visoravni Jabuka i Babine (Brašansko brdo 1305 m). Prosečna visina je oko 1000 m. Nešto severnije od ovih visoravni, a južno od Priboja i planine Bič, na levoj obali Lima je planina Pobijenik sa vrhom Borak (1423 m). Izgrađena je od trijaskih krečnjaka sa probojima andezita i dacita.

Jelica


Jelica
Planina Jelica predstavlja prirodnu granicu između Dragačeva i čačanske kotline. Pripada dinarskom sistemu planina i pruža se u pravcu severozapad-jugoistok u dužini od 30 km. U pravcu severozapada na nju se nastavlja Ovčar, u pravcu jugoistoka se nalazi Troglav. Najviši vrh je Crna stena (929 m), Verinje (874 m), Gradina sa poznatim arheološkim nalazištem (849 m), Rajački vis (818 m) i Stjenik
(789 m). Najviši vrh izgrađen je od tamnog efuzivnog dijabaza. Masivni trijaski krečnjaci prisutni su u predelu Stjenika, krednih krečnjaka ima na više mesta, serpentini se prema istoku često javljaju, mnoge druge stene uzimaju učešće u građi ove geološki raznovrsne planine. Jugoistočni deo Jelice zastupljen je u okolini Kraljeva vrhom Jastrebar (796 m), izgrađenim pretežno od serpentina i najvećim delom je pošumljen.

Javorje


Javorje
Na krajnjem jugozapadu Srbije, severno od crnogorskih Pljevalja i zapadno od Priboja nalazi se planina Javorje. Severno od nje nalazi se Gajeva planina, istočno je planina Projić, na jugu je pogranična planina Gradina, a na istoku su Rudine.

Javor


Javor
Javor se proteže severoistočnom granicom opštine Nova Varoš u dužini od 16 km. Na istoku se naslanja na zapadne obronke Golije, a na zapadu se graniči sa krečnjačkim masivom Murtenice. Istočni deo Javora je blago zatalasana površ prostranih livada prošaranih šumarcima, pretežno bukove šume, koji se pruža u pravcu-SZ-JI u dužini od 3,5 kilometara i u širini od oko 2 km. Najviši deo planine izgrađen je od mezozjskih krečnjaka znatne debljine i čistoće, pa se u tom delu razvila tipična kraška hidrografija. Brojni šančevi vezani za Prvi srpski ustanak, zatim tursko – srpski rat ( 1876 – 1877.) i Prvi balkanski rat te ukazuju na burnu istoriju ove planine.

Jarut


Jarut
Nalazi se severno od Tutina i istočno od Novog Pazara. Reka Vidrenjak na jugu razdvaja Jarut od Huma. Severno je Velika Ninaja, a na zapadu je Pešterska visoravan.

Jadovnik


Jadovnik
Južno od Zlatara, između dolina Lima, Mileševke i Međanske reke, nalazi se planina Jadovnik. Duga je 12 km, a najviši vrh je Katunić ( 1732 m ). Prostire se u zapadnoj Srbiji nekih 15 km jugoistočno od Prijepolja. Nalazi se zapadno od Sjenice. Središnji i najviši deo starovlaške planine dinarskog sistema izgrađen od trijaskih peščara i krečnjaka. Na širokom temenu planine su pašnjaci i livade, po kojima su rasute kuće sela Stranjana i stočarske pojate. Širi pojasevi šume pružaju se po strmijim stranama prema Mileševskoj reci. Duž jugozapadnog podnožja pored Lima vodi asfaltni put Prijepolje - Bijelo Polje, od kojeg se duž severozapadnog podnožja odvaja put za Sjenicu i Novi Pazar.
Na planini Jadovnik nalazi se selo Sopotnica, gde se ujedno nalazi i planinarski dom u neposrednoj blizini Sopotničkih vodopada na 990 metara nadmorske visine.

Visoravan Jabuka


Visoravan Jabuka
Jabuka se nalazi između Prijepolja i Pljevalja, na visini od 1.300 metara. Ima mnogo livada i četinarskih šuma. Ime nije dobila po stablima jabuka kojih ovde uopšte i nema, već po tome što su se tu borili vitezovi i "kroz prsten jabuku streljali". Na Jabuci je u II svetskom ratu poginuo i mali bombaš Boško Buha po kome su nazvani memorijalni prostor i turističko naselje.

Hum


Hum
Nalazi se zapadno od Tutina. Severno se nalazi planina Jarut, na jugu je granica sa Crnom Gorom. Čini obod Pešterske visoravni.

Gradina


Gradina
Gradina ima dinarski pravac prostiranja duž granice Srbije i Crne Gore. Na jugoistoku se nalazi Bandijer. Na severozapadu se nalazi planina Kovač, na severu je planina Javorje, na jugu su Pljevlja.

Golubac


Golubac
Nalazi se južno od Požege i severno od Ivanjice. Severno je planina Krstac, istočno je Dragačevo, zapadno je reka Moravica. Geološku građu čine pretežno paleozojski sericitski škriljci.

Golija


Golija
Prostire se između Ivanjice na severu i Novog Pazara na jugu, Raške na istoku i Sjenice na zapadu. Karakterističan greben vezuje više vrhova, sa severa je obrastao šumom dok su na jugu travnate padine. Najviši vrh Golije je Jankov kamen 1833 m, ona je jedna od najlepših i šumom najbogatijih planina u Srbiji. Pripada dinaridima i izgrađena je od paleozojskih škriljaca i oaza dacita i andezita. Na njoj ima i glacijalnih tragova. Od strane UNESCO-a je proglašena Rezervatom biosfre, a odlukom Vlade Republike Srbije, Parkom Prirode. Planina je bogata četinarskim šumama, izvorima, rečicama punim ribe, divljači, šumskim i lekovitim biljem i ima izvanredne terene za smučanje. Na Goliji izviru Moravica i Studenica.

Gola brda


Gola brda
Prostire se južno od planine Ožalj, severno od Pljevalja. U pravcu jugoistoka se nalazi visoravan Jabuka.

Giljeva


Giljeva
Giljeva je planina u Srbiji koja se nalazi južno od Sjenice prema granici sa Crnom Gorom. Pripada starovlaško-raškim planinama, a njen najviši vrh se nalazi na 1617 m. Prostire se na obodu Pešterske visoravni i nadovezuje se na Jadovnik i Ozren na severozapadu odnosno Bihor na jugu. Dok je najviši vrh izgrađen od jurskih, veći deo jugoistoka planine izgrađen je od trijaskih krečnjaka.

Gajeva planina


Gajeva planina
Nalazi se na granici Srbije i Bosne i Hercegovine. Severno je BiH i reka Lim. Zapadno je planina Javorje. Na istoku je reka Sutjeska i dalje planina Bič.

Debela gora


Debela gora
Nalazi se jugozapadno od Ovčar Banje, zapadno od planine Ovčar, južno od Zapadne Morave, severno od Dragačeva. Geološki sastav čine masivni kredni krečnjaci.

Čemerno


Čemerno
Planina Čemerno se pruža od zapada ka istoku na dužini od oko 21km. Sa juga je planina Čemerno ograničena dolinom reke Studenice, a sa severa dolinama Dubočice i Borošnice i znatno je raščlanjena dolinama njihovih pritoka. Teme planine Čemerno je znatno suženo. Geološki sastav čine paleozojski škriljci, trijaski masivni krečnjaci i mermeri. Najveći deo planinskog temena je pod šumom, ali na pojedinim delovima grebena ima manjih ili većih travnatih proplanaka sa stočarskim kolibama. Pored šumskog prostranstva Čemerno je poznato i po velikoj površini na kojoj raste borovnica.

Čemernica


Čemernica
Prostire se između Mučnja, Javora i Tisovice, Presječke reke i Uvca. To je krečnjačka visoravan sa najvišim vrhom Belom stenom od 1482 metra.

Budeč


Budeč
Zapadno je Zlatibor, južno Kukutnica, severoistočno Sedalac, istočno Gradina. Nalazi se oko 18 km severozapadno od Ivanjice. Planinu u geološkom smislu čine trijaski krečnjaci.

Blagaja


Blagaja
Na severu je Đetinja i Požeška kotlina, na jugu Veliki Rzav. Na istoku je Moravica i preko nje Krstac i Golubac. Jugozapadno su obronci Zlatibora. Trijaski krečnjaci su u geološkoj građi najprisutniji.