Ažurirano 18.03.2016

Pošaljite i vi vaše fotografije

product

|

Predivni krajevi

product

................

|

Uživajte

product

|

Rogozna


Rogozna
Rogozna je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. Pruža se pravcem jugozapad - severoistok u dužini od oko 20 km. Smeštena je u trouglu koji sačinjavaju reka Raška, gornji i srednji tok Ibra. Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana. Najveće uzvišenje je Crni vrh 1504 m. Na planini se ističe paleovulkanska kupa Jelač-grad.
Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena andezita, dacita, riolita i njihovih tufova, a u severoistočnom delu od kristalastih škriljaca gornje-karbonske starosti i stena dijabaz-rožnačke formacije. Obrasla je gustim šumama. Preko Rogozne je prolazio karavanski put koji je povezivao Bosnu sa Skopljem i Solunom. Njima se navećim delom kretala trgovina sve do izgradnje ibarske železnice, kada je varošica Raška preuzela glavnu ulogu utovarno-istovarne stanice za robu većeg dela Noviopazarskog sandžaka.
Snažna vulkanska aktivnost stvorila je uslove za pojavu rudnih žica (galenit, pirit, sfalerit) koje su u srednjem veku eksploatisane, o čemu svedoče ostaci troske i drugi rudarski tragovi.

"Rogozna"

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.